Blog about The HAITI.2 MOVEMENT & JUSTIMA's 21st century-style New Politics for HAITI

For Renewing the Haitian Political Personnel so Advancers now lead Decliners.

Welcome to the Blog where you can hear from me directly. Make yourself at home.

Bienvenue sur le Blog où je peux tout vous exposer directement. Faîtes comme chez vous.
http://justimaenfrancais.blogspot.com/

Byenvini sou Blog la. Ou Lakay ou. Mete-w Alèz.
http://justimaankreyol.blogspot.com/

Bienvenido. Mi casa es su casa.

About Me

My photo
La Vallée-Jacmel, Plateau Central et Port-au-Prince (Cité Soleil), Haiti
Qui est Justima?: Un homme qui voit le côté positif des choses et qui part en guerre contre l'idée fataliste qu'Haïti qui est sans cesse dans une descente et chute libre mystiques depuis 200 ans ne se resaisira pas dans les 5 prochaines années pour commencer à réussir une ascencion matérielle et mentale qui va étonner le monde. Un homme de croyances profondes et de principes qui part en guerre contre notre instabilité politico-sociale chronique, désordre institutionnel systémique généralisé, dysfonctionnement économique total et qui dit qu'Haïti a besoin d'un pouvoir volontariste fort pour combler le retard et le mal-developpement de plus de 200 ans. Un homme de famille qui croit que si le plus petit noyau d'Haïtiens qui est la famille connaisse un renouveau et re-apprenne à tisser entre ses membres des liens de confiance et de constance solides et durables ceci refairait fractalement la société haïtienne et le tissu social haïtien et augmenterait exponentiellement le capital social sur lequel on doit lever une nouvelle nation. Un homme qui adore chanter, danser, faire à manger, voyager et qui adore aimer. Justima est le second plus jeune ancien Candidat à la Présidence d'Haiti.

Friday, January 2, 2009

Mesaj Ve JUSTIMA Voye Bay Pep Ayisyen an Pou 2009VESYON KOUT SA K POSTE A

Pep Ayisyen mwen an,

1-Ve mwen pou ou ane sa a, se pou rale yon souf nan 2009 la de tout tet chaje kap brase bil ou kek jou. Se pou vye rimè ki deja deyò a ke 2009 la pral cho a pa fè w pèdi tet ou.

-Se pou ka konn aklè ke politik chofay la, kenbe yon peyi sou bit tansyon tou tan an, politik sa a pa politik pa m. Epi m pa kwè ou kwè se politik momann ye a tou. Lòbèy politik ke moun ka p pratike chofay lari, chofay tet moun, ka koze jodi a, lòbèy sa a yo ka nwi Ayiti anpil ak jefò ma p kondwi pou peyi a sa remonte. Politik bri sa w tou, ka nwi nouvo gouvènman Meriken an ki ka fè l blije lave men l kite n pou kò n. Okontrè, se pwofite an entelijan pou voye Ayiti pike kole monte ki nan enterè nasyon an. Se koz sa a map defann pou ou nan vinn ak yon bagay nèf pou peyi a. Mwen konsakre tet mwen net pou sa.

- Pep Ayisyen pran tet ou. Pa gen jwet la ankò ak bagay serye pou fè moun ri nou; pa gen bay moun fè yon kout zo la ak avni pa w, ak avni peyi a. Se yon afè bay moun transfòme peyi ki konn fè transfòmasyon. Tizè bri ap fè bri, men bri ap pase. An apre, map vinn ak yon gwo mesaj pou ou pita nan ane 2009 sa a kap vinn repwente peyi a nan yon lòt direksyon, ak yon mouvman kote Ayiti pral chanje figi; ou pral chanje figi. Se pral yon afè devan ou dèyè? Se pral yon afè menm penpenp yo ou yon lòt penpenp? Se pral yon afè lemondantye ki se yon nechèl ki chaje ak bawo, se pral yon afè pouse pou yon lòt nivo ou ret atè nan menm nivo a? Se pral yon afè malere ak tout lòt klas yo ki pral kanpe pou yo sa monte piwo, pou Ayiti sa monte piwo.

-Kidonk, ve m swete w pou ane 2009 la, se komanse goute yon mòso kè kontan toujou, se pou pap ramase mò ak pèl jan w te fè l ane denye a, nan katastwòf sou katastwòf ak nan dezas sou dezas. Se pou grangou chen kap manje trip ou tankou klorox la, sispann fè w siyon.

2- Se pou yon lòt lè komanse bat ou nan 2009 sa a, kote w santi gen yon lòt nouvo sezon ki pral komanse apre 2 sezon kontrarye sezon do lavalas desann ak sezon van lespwa ki te fè lapli elebotan 20 ane ki sot pase la a yo. Ke nouvo sezon sa a batan pòt kay ou louvri sou li a, tanjou lanjelis douvan jou ki di w yon lot jou pral jou, ke nouvo sezon sa a bagay yo abouti pou ou. Ke se yon sezon soley ki pa janm kouche nan yon peyi nou remete ap travay 24 sou 24 pou sa fè yon kout kiyè tou, pou sa komanse jwi nan peyi a bagay nèf ki diferan nan yon peyi ki komanse diferan pou ou.

- Pep Ayisyen, li pap twop si m di w mwen damou w. Lanmou pa m nan pap vinn koute w chè. Map vinn pou m sèvi w, pou m ba w sèvis. Map vinn delivre w machandiz la. Ou pral wè ki valè nou sa fè ansanm. Map pote prezante ba ou, yon fason pou m remèt ou tou sa ou fè pou mwen, Pep Ayisyen. Pase m pa gen dola pou m peye w. Tou sa m ye jodi a, se gras a ou Pep Ayisen; kilès ankò?. Se ou kite bay tè, pou m donnen. Map vinn komanse travay ak ou ane sa a menm, pou sa komanse wè klè nan mwen, pou m pa jis di w bòn ane nan po bouch.

De mwen menm a ou menm ak tout kè m,

Epi Patriyotikman jous nou rive nan la Viktwa n ki asire, Mwen rete sèvitè w
JUSTIMA, Emmanuel
emmanuel_fondationjustima@voila.fr
justima@live.com
HAITI.2@live.com

Bondye La Viktwa a, Bannou la Viktwa
Nòtredamm la Viktwa a, Priye pou nou la ViktwaVESYON LONG MENM MESAJ SA K POSTE LA A

Pep Ayisyen mwen an,

1- Ve mwen fè w pou ane 2009 sa a, se lapè mwen swete w; pou kè w poze, pou tet ou tet repoze, pou anyen pa brase bil ou, trakase lespri w ane sa a tankou ane denye. Sa m vle pou ou, se yon kanpo nan tout pil paket palab anpil frape lestomak ti dife vole politik ke yo deja anonse pou 2009 sa a, ki deja ap vinn plen tet ou. Sa m vle pou ou se rale yon souf, se debranche ak tout move nouvel, ak tout move vibrasyon pou anyen pa vinn sekwe w pi plis ane sa a, fè yon pil son tout kalite kout tanbou lan tet ou mete plis konfizyon nan lespri w, chaje tet ou jous wa pran kouri ak de grenn sandal nan pye w rele anmwe. Moun yo pa konnen, men palab anpil sa a yo pa ede w viv pi byen, okontrè, yo peze sou moral ou, yo rann ou lou, fe w trennen pi plis anba chay la vi a ke jan Ayiti ye la a fòse w pote pou kò w. Se domaj pou ou, men moun kap fè bri konsa a se kòm tanbourinè politik, se kòm batè pwofesyonel yo ye. Yo deja deyò bonè pou frape menm senbal tradisyonel yap frape depi lontan yo, bat menm kout tanbou yo, bat menm gwo kes yo abitye bat yo nan tet ou, jous yo pete tenpan w, jis pou mete peyi a cho. Se tou sa yo genyen ya p pare pou bay la a, tou sa yo pote yap depoze la a. Men kwè m si w vle, peryod tan cho nan peyi a fini, peryod kakofoni fè bri pou granmesi anyen pa pati an fini. Sa amatè tizè bri yo pral ba w la a, se denye mòso yo, denye patisyon an, denye konpozisyon yo. Bri sapata ti krik ti krak gen pou l fini nan peyi isit.

Chak moun chwazi kalite politik li vle fè, mwen respekte sa. Men politik kenbe yon peyi sou tansyon nan yon atmosfè chofe a blan tout lasint jounen an, se pa politik pa m. Epi se pa politik moman an tou, tout moun tet yo kle ap dakò ak sa. Yon moun nan peyi a oblije kanpe, trase yon lign atè a ki di jous la men pa pi lwen; ki di moun kap kontinye pratike politik chofay la, nan tan nouvo nap viv jodi a kom si sete yè toujou a: atansyon. Nou espere w konnen wap anbarase nou tout ak kalite espektak ou pare pou bay la a, fè nou tout parèt pi lèd nan yon traji komedi sou Ayiti yo pa konn si se pou yo ri ou si se pou yo kriye lè yap gade nou. Atansyon, wap anbarase tou nouvo gouvènman meriken an epi sa l reprezante a kounye a nan lemondantye, ki se premye faz rekanpe moun nwa sou latè drèt doubout nan debi syèk sa a, lemond kay bay moun nwa konsekan chans yo. Kidonk atansyon: 2 anbarasman sa a yo ou ka koze la a, se mete wap mete baton nan wou Ayiti pi plis, se afebli wap afebli chans nou pou Ayiti fè yon remonte rapid al anwo net alkole kite net twou nou tap degringole desann nan. Asansyon sa a nou wè pou Ayiti nan remonte rapid pike kole monte sa a, sa tap etone lemondantye kom dezyem faz moun nwa kap pran pou l debou nan debi syek sa a. Sa tap etone tout moun nan lemond wè yon Ayiti ki di men nou nou debou sou dezyem mach eskalye a, nou pap janm ajenou nan labou a ankò nou menm Ayisyen. Se bagay sa a map travay pou li ak tout fòs mwen, ak tout sak anndanm; se kòz sa a mwen anbrase pou ou, se lit sa a map mennen, se youn nan 3 rezon pou ki sa map viv: voye Ayiti monte yon lòt nivo poul monte net, pou l fè yo sezi; san m pa kite pèsonn dèyè, san m pa kite pyès zòn dèyè.

Mwen di atansyon toujou, mwen espere moun kap pratike politik chofay la konnen se diskalifye yap diskalifye tet yo pou yo pa ladann, se wete ya p wete tet yo nan seleksyon nasyonal la, nan tout debon, nan manje gra, nan bonbans, nan byen fèl ki pral vini la a lè Ayiti pran koub li sou lis pou l pran la a rapid rapid nan pwochenn etap kap vinn la a pou l sispann kontinye yon Ayiti soufrant kap plenyenn mizè l, a pati de moun ki gen yon lot stil ki pra l alatet peyi a epi apati yon lot motè ki pra l pouse peyi a, pou l sa tounen yon Ayiti triyonfant, yon Ayiti kap byen manje, kap byen biye, kap byen pwodwi, kap byen jwi. Donk pa gen jwet la a Pep Ayisyen, fò w konn sa w pral fè ak mayèt peyi a, nan 3 zan kap vinn la a yo, pou bay moun transfòme peyi ki konn fè transfòmasyon. Pa sa gen jwe zo la a ak avni peyi a, si nou pa vle rate chans estraodinè, moman favorab sa a pou n fè yon lòt bagay an Ayiti, pou n repiye.

Malgre tou sa a tande ki an je la a, mwenn konn moun ki se tizè bri yo, tizè chofay yo yap kontinye frape wè pa wè, manch long, pou yo teste n ankò pou depi n ba yo, yo pran. Fwa sa a bri a, chofay la ka rèd. Men ou te mèt tande bri kalonnen tankou loraj mwa Dawou ou pa ta di tout bagay pral disparèt, pa gen bri ki pa pase. Bri denye moso bat kasròl nan tout lari sa a yo, bat kalinda ak branch bwa nou bezwen yo nan tout lari sa a yo, ap pase tou; tankou tout pil kout kanno n te abitye tande deja yo, ko t bri sa yo? Trankil Pèp Ayisyen, trankil. Se la a pou kenbe a. Pa kite anyen brase lòlòj ou, pa kite yo jwe nan tet ou. Rete fèm ak tout konviksyon w, piga w gen de lide; pase Pep Ayisen ou pap sa kontinye viv konsa, ou pap sa dòmi konsa toujou pou ap mande tet ou pouki tout bri, ou pap sa mouri toufe konsa san w pa getan wè Ayiti chanje figi, chanje kazak li, chanje fizi l zepòl, pran yon lòt direksyon, komanse ba w randman pandan wap viv la a, pou se pa foumi ki pote nouvèl ba ou. Swiv konsiy map ba ou, swiv modòd mwen. Koute m. Pa kite tet ou pati, pa fè anyen an moun fou, pa reziye w menm. Se la a yap tann ou pou pati ak ni tet ou, ni kè w, pou sa pran nan yon lòt kout pa konprann. Kenbe, pa fè bek atè. Pa deziste. Pa deklare fòfè bay legen san w pa pote prezante. Se sa k reponn prezan, yo konte, epi ki fè listwa. Fè yon ti soufri toujou, fè yon ti sakrifis an plis pou reziste tout peryod gwo bri kakofoni ak chofay ki ka pase la a, pase an apre pi fon nan 2009 la, map kase rande vou avè w kote mwen pra l gen nouvel pou ou. Map gen yon sewòm pou ou, yon mesaj amoni kap kenbe w sou oksijèn toujou annatandan pwochenn etap eleksyon yo. Ma pral pwente Ayiti nan yon lòt direksyon, leve peyi nou an mete sou yon lòt ray sipeyè pou l roule fonksyonèl dyòl loulou tankou tout lòt kote. Map vinn ak moun ki gen lòt fòm tet, ki panse peyi yon lòt jan, moun map prann nan tout popilasyon an nan tout kouch, pou m mete alatet. Map vinn ak san nèf ou bezwen an, pou se pa menm bouyon rechofe an, menm plak ki kole tout tan an mwen ap sèvi w tou. Map vinn ak yon lòt sistèm yon lòt nivo, m pap vinn chante w menm bòt la. Map vinn chante chante pou glwa peyi m yon nouvo kantik ke wap renmen, bagay nèf, ke wap pran chante avè m. Ed la nan wout, pou ride w pote pil chay lavi a ou blije nan fòse pote sou do w pou kò nan pwen telman se medaye pou m ta medaye w, san yon peyi rasyonèl pou l sa fonksyonèl kap ede w, ki reyòganize ak ki dirije pou mete w an premye nan yon sistèm kap asiste w kap fè w avanse. Mwen lan wout ak kalite èd sa a. Yon lòt Ayiti, yon lòt leta lòt nivo lan wout: Ayiti.2 a lan wout, pou l kòlte ak sa k ap vekse w kounye a ak pou l rale birin l pou l skilte yon lòt avni pou ou. Ayiti.2 a li lan wout, pou mwen ak pou ou, pou pwoblèm sitirasyon wa p konfronte jodi a ak pou jan lavi w pral vire transfòme nèt demen nan yon lòt Ayiti.

2- Ve mwen pou ou pou 2009 la se kòmanse goute yon kè kontan, se koupe kòd ak la vi di ki anmè tankou fyèl kap fè viwonn ou an, se pou tout sa k soti pou pete fyèl ou nan peyi a, pou toufe w, move anviwonnman, fè yon kanpe lwen de ou pou sa kòmanse respire. Se ve pou kalite valè lanmò ki te vizite w pou 2008 la pa revizite w ankò, pou kwa a sispann vinn lakay ou apre dezas sou dezas apre katastwòf sou katastwòf, pou sispann bouche nen w konte kadav. Anviwonnman malsen sa a nan peyi a ka plonge bonnanj nenpòt ki moun nan fè nwa lò w pa kapab ankò, sa ka ba w degoutans la vi. Mwen konn sa. Ve m pou ou se ve yon lòt anviwonnman ki parèt kote yon zo kòmanse tonbe ak bon jan mwèl pou nou chak; olye ti tranch pen mayi nou chak ka jwenn nan kounye a fè n ap goumen. Ke nou komanse pa remete yon pi gwo chodyè sou dife kote tranch gato mayi pa nou chak la ka si telman pi gwo, ke aloufa pou aloufa ap rete rès, pou fini ak grangou ki tankou kloroks la ki ap blanchi entesten w lan kote gwo trip ou ap vale ti trip ou. Pou m klè avè w, an sòm, sa m swete w pou 2009 la se kòmanse pa deplatonnen ak sak mare w, se ve pou kòmanse kase tout kòd, se ve pou batan pòt ou kòmanse aprann fèmen sou sak pa bon pou ou louvri sou sak pi bon pou ou:

Ke batan k nan devan pòt kay ou an louvri sou yon lòt jou ki pral komanse jou an Ayiti. Ke pòt ou louvri laj sou yon lòt douvan jou kote ou santi gen yon lòt lè deyò a, yon lòt sezon ki pral kòmanse. Ke nouvo sezon sa a mennen w pi lwen ke 2 sezon kontrarye, sezon van lespwa ak sezon dlo lavalas desann, ki te fè lapli elebotan denye 20 ane ki sot pase la w yo. Ke nouvan tan-solèy sa a, solèy pa janm kouche nan peyi isit pase peyi a remete tet li otravay 24 trè sou 24 pou bagay yo abouti pou ou, pou tout moun ka kòmanse met deyò pou fè yon kout kiyè, pou ka kòmanse pa jwi bagay nef nan peyi a, bagay ki komanse fet reyelman vre diferan nan yon Ayiti ki kòmanse reyelman vre diferan.

Ke lè fre sa a kap anvayi pwatrinn ou an, de lòt jou sa a kap jou an, fè tou popyè je w bat sou silwèt yon lòt Ayiti ou wè kap pran fòm devan w. Ke se vizyon pou yon lòt avni pou peyi Dayiti ou wè ki tounen yon lanp kap klere menm chemen avansman an pou nou tout. Ke nou tout konn kote nou prale kounye a paske vizyon fre sa a tounen yon gid pou nou chak, pou na chak sa wè kote nap mete pye nou pou n monte yon lòt nechèl ki chaje ak bawo ke yon lòt stil Prezidan ki gen ideyal pou demen envite n monte, pandan l pran men nou chak ki pè monte a pou n pa retonbe pi ba. Nan pwen rezon pou pesonn ret atè konsa ankò gwo 2009 la. Ke Prezidan ki gen yon lòt ideyal sa a tounen Prezidan pou yon Ayiti kap mache avèk tan an, ak 21nyèm syèk sa a, pa yon Ayiti kabwèt li kole toujou nan yon tan depi sou tan bimbo epi sa pa deranje pesònn. Paske nou merite yon lidèship, yon alatèt ki pou ride n dekole konsa pou nou tout sa viv kòm tout kretyen vivan dwe ap viv nan 21nyèm syèk sa a. Nou merite l lòt kalite Prezidan sa a pou n sa di yon lòt lavi nan vi nou bon-jou.

Pep Ayisyen, mwen krezi pou ou, mwen renmen w yon kalite renmen w ou poke wè, e m konnen w konn renmen. Lè yon moun renmen yon moun nan pwen sa a, se pa renmen nan bouch, se renmen pou bere moun nan, pou ede ranje machwè figi l, pou wete l nan atè miyò a mete l nan yon lòt kad piwo. Se pa renmen chacha kap vinn soustrè, se renmen k pote ki vinn kore w. Renmen pa m nan vinn bay, nan vinn fè avè w, pou miltipliye pou nou tou 2; li pa vinn mande w nan sa li pat ede w kreye. Li pa vinn koute w chè. Plis yon moun renmen, plis tou sa w genyen an se pou lòt la. M chaje m po t pou ou, Pep Ayisen. M chaje sa a ka eksplwate, map mache ak tout moun ki pat janm sou bò w mennen pote ba ou. Gade pou wè kote m vinn pran w, gade pou wè sa w ka bay avè m kòm bon jan rezilta.

M kase randevou ak ou pi fon nan 2009 la pou m sa kòmanse fè w wè klè nan sa map fè. M pa simpleman vle di w Bònn Ane tankou tout moun san mwen pap regle yon bagay reyelman vre pou m rann ane a bon pou ou, menm kant gen yon sel Prezidan alafwa. Kidonk, tann mwen pou m cheche yon jan pou menm kontre ak men w; ou mèt espere m. Mwen konn wap tann anpil pou konble vid ou wè nan sa w rele lidè pep la, ke ou vle ki se yon alatèt kap pwodwi rezilta kle ki pa gen fòs kote: 1) Yon Prezidan kap delivre pou yon lòt lavi net fleri nan chak kay, 2) Pou asansè ekonomik kap pran fanmi yo po t monte a pati, 3) pou timoun yo grandi yon lòt jan, 4) pou la konesans ak teknoloji nan men jènn yo ak dysapora a epanouyi, 5) pou tout moun sa manyen bon jan kapital ak kredi pou louvri zèl yo ouvè le kò, 6) pou tout metye yo ka boule kounye a ak nouvo zouti, 7) pou tout peyi a benyen nan 49 zòn pa jis nan Pòtoprens ak enfrastrikti, 8) pou kalite gwo lòt rekòt nou vle yo reyisi, 9) pou biznis yo pwodwi, pou la richès retabli. Mwen konn sa a vle Pep Ayisen, sa kè w ap depasyante pou li eke l ap tann ankò a, menm apre tout desepsyon, pou yon chanjman nan sitirasyon w ak yon transfòmasyon nan kondisyon vi wap viv. Map ba w sèvis. Map delivre pou ou, map ba w satisfaksyon yon fason pou m renmèt ou sa w fè pou mwen. Pase tou sa m ye se gras a ou Pep Ayisyen, kilès ankò? Mwen pa gen sifizamman lajan ak dola pou repeye w. Se ou k ba y tè pou m jèmen, se Shansrèl nan Site Solèy manman m pouse m. Se ou ki bay tij pwe bwa pou m donnen byen donnen an Ayiti, se lekòl nasyonal kay frè mwen tale. Se sa w met anndanm ki ede m reyisi pote konbyen fwi pòte marasa pa makònn, menm aletranje. M ap retounen ba w sa w te ban mwen, Pep Ayisyen. Dèt sa a fò m peye l, pi byen pase tout lòt dèt mwen ke ma p toujou fini pa peye. Tann mwen. Map vinn pou m sèvi. E deja lan pla men w ak lan pla men Granmèt la, mwen lage sa m pral kòmanse a.

De mwen menm a ou menm ak tout kè m,

Epi Patriyotikman jous nou rive nan la Viktwa n ki asire, Mwen rete sèvitè w
JUSTIMA, Emmanuel
emmanuel_fondationjustima@voila.fr
justima@live.com
HAITI.2@live.com

Bondye La Viktwa a, Bannou la Viktwa
Nòtredamm la Viktwa a, Priye pou nou la Viktwa

No comments:

Justima in Official Visits/ Justima en Visites Officielles

Justima in Official Visits/ Justima en Visites Officielles
With Representatives of the European Union/Avec des Représentants de l'Union Européenne

Justima in Pictures/Justima en Photos

Justima in Pictures/Justima en Photos

Quote of the day